Paprsek

Stanovy

Stanovy

zapsaného spolku

„Vzdělávací centrum Paprsek“

Aktualizace 20.8.2023

I.

Obecná ustanovení

 1.  Zapsaný spolek „Vzdělávací centrum Paprsek“ (dále jen „SPOLEK“) je dobrovolné a nezávislé sdružení fyzických osob založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. SPOLEK je otevřené pro všechny osoby uvedené v odstavci 1., a to bez rozdílu věku, národnosti, rasy, barvy pleti, náboženského nebo politického přesvědčení, pohlaví a sociálního postavení.
 3. SPOLEK vzniká jako výběrová, společenská, zájmová organizace sdružující příznivce celoživotního vzdělávání, zdravého životního stylu a wellness, jehož cílem je vyvíjení iniciativy v oblasti naplňování volného času dětí, mládeže a dalších skupin obyvatel.
 4. SPOLEK je právnickou osobou, má právní subjektivitu a může svým jménem vystupovat v právních i jiných vztazích.
 5. Sídlo SPOLKU se nachází na adrese: Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice v Čechách.
 6. SPOLEK vzniká na dobu neurčitou.

 

II.

Cíl činnosti

Hlavním cílem SPOLKU je všestranný osobnostní rozvoj jedince po stránce vzdělávací, pohybové, terapeutické a relaxační. Za účelem získávání a předávání odborných poznatků v oblasti celoživotního vzdělávání i zdravého životního stylu.

K tomuto účelu SPOLEK pořádá vzdělávací akce, spolu s realizací programů pro  aktivity dětí, mládeže a dalších skupin obyvatel.

Zájmové programy centra jsou založené na pořádání dlouhodobých a krátkodobých aktivit, vzdělávacích kurzů. 

 1.      Programy vzdělávací

  • kurzy pro děti, mládež a dospělé
  • kurzy angličtiny

 2.      Programy sportovní

  • cvičení rodičů s dětmi, dětí předškolního a školního věku, mládeže, dospělých a seniorů
  • poradenství v oblasti zdravého životního stylu

III.

Orgány SPOLKU

 Orgány SPOLKU jsou:

 1. Valná hromada
 2. Vedení sdružení
 3. Předseda

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem SDRUŽENÍ je valná hromada členů (dále jen VH).
 2. VH se schází minimálně 1x ročně. Vedení ji musí svolat i mimořádně, pokud o to požádá alespoň polovina členů SDRUŽENÍ a to do jednoho měsíce od okamžiku požádání. Každý člen musí být o zasedání VH vyrozuměn minimálně 10 kalendářních dnů předem.
 3. VH má tyto výlučné pravomoci:
  • volí a odvolává vedení SPOLKU na pětileté funkční období
  • schvaluje případné další dokumenty SPOLKU (organizační řád, reglementy a další)
  • schvaluje zprávu o hospodaření SPOLKU
  • rozhoduje o případném majetkoprávním vypořádání
  • rozhoduje o zániku SPOLKU
 1. VH je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů.
 2. Přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.
 3. Není-li schopna se usnášet, svolá Správní rada sdružení náhradní Valnou hromadu a to nejdéle do 1 měsíce ode dne, kdy se měla konat původní Valná hromada. Tato Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů sdružení.

Vedení

 1. Vedení je orgánem SPOLKU.
 2. Vedení je svoláváno předsedou SPOLKU dle potřeby, nejméně však 1 x do roka. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to nejméně 1/3 všech registrovaných členů SPOLKU, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti do sídla SPOLKU.
 3. Vedení má zejména tato oprávnění:
  • volí ze svých řad předsedu spolku
  • svolává valnou hromadu
  • vede SPOLKU v údobí mezi jednotlivými valnými hromadami
  • přijímá nové členy
  • přijímá čestné členy
  • rozhoduje o členství SPOLKU v jiných organizacích
  • rozhoduje o všech záležitostech SPOLKU
  • zastupuje SPOLKU ve styku s jinými orgány a organizacemi
  • vytváří, mění a ruší předpisy a stanovy SPOLKU
  • schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a základní směry činnosti SPOLKU
  • posuzuje činnost předsedy SPOLKU
  • projednává smlouvy o součinnosti dle § 16 zákona 83/1990 Sb. v platném znění
  • projednává a stanovuje případnou výši členských příspěvků, a to na návrh předsedy SPOLKU
 1. Vedení je schopno usnášení, jsou-li přítomni všichni 3 členové. Každý člen vedení má při hlasování vedení jeden hlas.
 2. Jednání vedení je neveřejné. Právo účastnit se jednání vedení mají pouze členové vedení.
 3. Vedení rozhoduje prostou většinou hlasů.
 4. V případě pochybení může být vedení odvoláno valnou hromadou.
 5. Funkce člena vedení zaniká:
  • úmrtím člena vedení,
  • odstoupením z funkce člena vedení (v tomto případě zaniká funkce dnem doručení odstoupení na adresu sídla SPOLKU),
  • odvoláním z funkce člena vedení předsedou SPOLKU

Předseda

 1. Je oprávněn jednat jménem SDRUŽENÍ.
 2. Podepisuje právně závazné smlouvy a materiály.
 3. Navrhuje výši členských příspěvků
 4. Připravuje podklady pro jednání vedení Sdružení.

IV.

Členství

 1. Členem SPOLKU se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu věku, národnosti, rasy, barvy pleti, náboženství, politického přesvědčení, pohlaví a sociálního postavení, která souhlasila s cílem SPOLKU a zavázala se přispívat k jeho naplnění.
 2. Členství ve SPOLKU vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství  a zaplacením členského příspěvku.
 3. Členství ve SPOLKU  je omezeno pouze nezpůsobilostí k právním úkonům.
 4. Mladší 18 let se může stát členem SPOLKU jen v případě písemného souhlasu alespoň jednoho z rodičů nebo právního zástupce.
 5. Mimořádnými členy SPOLKU mohou být fyzické či právnické osoby, které projevily zájem o činnost klubu a platí stanovené příspěvky.
 6. Lze také umožnit čestné členství, které mohou získat fyzické či právnické osoby, které se mimořádným způsobem zasloužily o naplňování poslání klubu. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
 7. Členství ve SPOLKU zaniká:
  • úmrtím člena
  • vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení na adresu sídla SPOLKU
  • vyloučením, v případě že člen hrubě nebo opakovaně jedná proti zájmům a poslání SDRUŽENÍ, popřípadě pokud nezaplatí členský příspěvek
  • zánikem SDRUŽENÍ

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podpisem příhlášky členové souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely:

.

Bod 1: se zpracováním osobních údajů .

– jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, datum narození.

.

Bod 2: se zasíláním novinek či informací o kurzech či aktivitách Vzdělávacího centra Paprsek z.s

na emailovou adresu, a to až do doby, kdy svůj souhlas zruším.

.

Bod 3: s uveřejňováním fotografií na webových stránkách Vzdělávacího centra Paprsek,

Facebooku,Instagramu,nástěnce na Horním Jelení, Jelenských listech, Rajčeti za účelem propagace centra.

a to až do doby, kdy svůj souhlas zruším.

.

Bod 4: s uchováváním osobních údajů za účelem evidence členské základny za účelem propagace centra

a to až do doby, kdy svůj souhlas zruším.

.

V.

Práva člena

Každý člen SPOLKU má tato práva:

  • účastnit se činnosti SPOLKU
  • být volen do orgánů SPOLKU
  • obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na předsedu SPOLKU
  • svobodně vyslovovat svoje názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti SPOLKU
  • účastnit se valných hromad
  • volit vedení SPOLKU
  • kdykoliv své členství ve SPOLKUukončit

VI.

Povinnosti člena

Každý člen SPOLKU je povinen:

  • dodržovat stanovy, řády a předpisy SPOLKU
  • přispívat k naplňování cílů SPOLKU
  • být evidován
  • řádně vykonávat svěřené funkce
  • řádně platit členské příspěvky
  • vždy vystupovat v zájmu SPOLKU
  • šetřit, chránit a zvelebovat majetek SPOLKU, ale stejně tak zacházet s majetkem movitým i nemovitým, který bude SPOLKU zapůjčen, nebo pronajat

VII.

Majetek a hospodaření

1. SPOLEK samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu.

2. Příjmy SPOLKU tvoří:

  • členské příspěvky
  • příspěvky, dary, granty a dotace od jiných organizací
  • příjmy z vedlejší činnosti - pohybové aktivity (vystoupení a presentace centra na různých společenských akcích), různé akce, organizační činnost ...

3. Majetek SPOLKU je určen k plnění cílů vyplývajících ze stanov SPOLKU. Přijmy spolku jsou určeny k zajištění nákladů a provozu (pronájmy prostor, zajištění lektorů, materiální vybavení...)  našeho spolku.

4. Hospodaření SPOLKU se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými SPOLKEM.

VIII.

Zánik SDRUŽENÍ

1. SPOLEK zaniká dobrovolným rozpuštěním.

2. O zániku SPOLKU rozhoduje VH.

3. V případě zániku SPOLKU bude s jeho finančními prostředky a majetkem naloženo na základě rozhodnutí VH.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy byly přijaty dne 15. 05. 2012 na ustanovujícím zasedání přípravného výboru SPOLKU složeného z:
  • Pavla Veselého, nar. dne 30.04.1976, Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice,
  • Mgr. Ivany Veselé, nar. dne 13.01.1976, bydlištěm Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice
  • Anny Veselé, nar. dne 24.01.1948 bydlištěm Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace SPOLKU Ministerstvem vnitra ČR.

Aktualizace 20.8.2023