Paprsek

Stanovy

Stanovy

Občanského sdružení

„Vzdělávací centrum Paprsek“

I.

Obecná ustanovení

 1.  Občanské sdružení „Vzdělávací centrum Paprsek“ (dále jen „SDRUŽENÍ“) je dobrovolné a nezávislé sdružení fyzických osob založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. SDRUŽENÍ je otevřené pro všechny osoby uvedené v odstavci 1., a to bez rozdílu věku, národnosti, rasy, barvy pleti, náboženského nebo politického přesvědčení, pohlaví a sociálního postavení.
 3. SDRUŽENÍ vzniká jako výběrová, společenská, zájmová organizace sdružující příznivce celoživotního vzdělávání, zdravého životního stylu a wellness, jehož cílem je vyvíjení iniciativy v oblasti naplňování volného času dětí, mládeže a dalších skupin obyvatel.
 4. SDRUŽENÍ je právnickou osobou, má právní subjektivitu a může svým jménem vystupovat v právních i jiných vztazích.
 5. Sídlo SDRUŽENÍ se nachází na adrese: Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice v Čechách.
 6. SDRUŽENÍ vzniká na dobu neurčitou.

 

II.

Cíl činnosti

Hlavním cílem Sdružení je všestranný osobnostní rozvoj jedince po stránce vzdělávací, pohybové, terapeutické a relaxační. Za účelem získávání a předávání odborných poznatků v oblasti celoživotního vzdělávání i zdravého životního stylu.

K tomuto účelu SDRUŽENÍ pořádá vzdělávací akce, spolu s realizací programů pro  aktivity dětí, mládeže a dalších skupin obyvatel.

Zájmové programy centra jsou založené na pořádání dlouhodobých a krátkodobých aktivit, vzdělávacích kurzů. 

 1.      Programy vzdělávací

  • kurzy pro děti, mládež a dospělé
  • kurzy angličtiny

 2.      Programy sportovní

  • cvičení rodičů s dětmi, dětí předškolního a školního věku, mládeže, dospělých a seniorů
  • poradenství v oblasti zdravého životního stylu

III.

Orgány SDRUŽENÍ

 Orgány SDRUŽENÍ jsou:

 1. Valná hromada
 2. Vedení sdružení
 3. Předseda

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem SDRUŽENÍ je valná hromada členů (dále jen VH).
 2. VH se schází minimálně 1x ročně. Vedení ji musí svolat i mimořádně, pokud o to požádá alespoň polovina členů SDRUŽENÍ a to do jednoho měsíce od okamžiku požádání. Každý člen musí být o zasedání VH vyrozuměn minimálně 10 kalendářních dnů předem.
 3. VH má tyto výlučné pravomoci:
  • volí a odvolává vedení SDRUŽENÍ na pětileté funkční období
  • schvaluje případné další dokumenty SDRUŽENÍ (organizační řád, reglementy a další)
  • schvaluje zprávu o hospodaření SDRUŽENÍ
  • rozhoduje o případném majetkoprávním vypořádání
  • rozhoduje o zániku SDRUŽENÍ
 1. VH je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů.
 2. Přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.
 3. Není-li schopna se usnášet, svolá Správní rada sdružení náhradní Valnou hromadu a to nejdéle do 1 měsíce ode dne, kdy se měla konat původní Valná hromada. Tato Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů sdružení.

Vedení

 1. Vedení je orgánem SDRUŽENÍ.
 2. Vedení je svoláváno předsedou SDRUŽENÍ dle potřeby, nejméně však 1 x do roka. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to nejméně 1/3 všech registrovaných členů SDRUŽENÍ, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti do sídla SDRUŽENÍ.
 3. Vedení má zejména tato oprávnění:
  • volí ze svých řad předsedu sdružení
  • svolává valnou hromadu
  • vede SDRUŽENÍ v údobí mezi jednotlivými valnými hromadami
  • přijímá nové členy
  • přijímá čestné členy
  • rozhoduje o členství SDRUŽENÍ v jiných organizacích
  • rozhoduje o všech záležitostech SDRUŽENÍ
  • zastupuje SDRUŽENÍ ve styku s jinými orgány a organizacemi
  • vytváří, mění a ruší předpisy a stanovy SDRUŽENÍ
  • schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a základní směry činnosti SDRUŽENÍ
  • posuzuje činnost předsedy SDRUŽENÍ
  • projednává smlouvy o součinnosti dle § 16 zákona 83/1990 Sb. v platném znění
  • projednává a stanovuje případnou výši členských příspěvků, a to na návrh předsedy SDRUŽENÍ
 1. Vedení je schopno usnášení, jsou-li přítomni všichni 3 členové. Každý člen vedení má při hlasování vedení jeden hlas.
 2. Jednání vedení je neveřejné. Právo účastnit se jednání vedení mají pouze členové vedení.
 3. Vedení rozhoduje prostou většinou hlasů.
 4. V případě pochybení může být vedení odvoláno valnou hromadou.
 5. Funkce člena vedení zaniká:
  • úmrtím člena vedení,
  • odstoupením z funkce člena vedení (v tomto případě zaniká funkce dnem doručení odstoupení na adresu sídla SDRUŽENÍ),
  • odvoláním z funkce člena vedení předsedou SDRUŽENÍ

Předseda

 1. Je oprávněn jednat jménem SDRUŽENÍ.
 2. Podepisuje právně závazné smlouvy a materiály.
 3. Navrhuje výši členských příspěvků
 4. Připravuje podklady pro jednání vedení Sdružení.

IV.

Členství

 1. Členem SDRUŽENÍ se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu věku, národnosti, rasy, barvy pleti, náboženství, politického přesvědčení, pohlaví a sociálního postavení, která souhlasila s cílem SDRUŽENÍ a zavázala se přispívat k jeho naplnění.
 2. Členství ve SDRUŽENÍ vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství  a zaplacením členského příspěvku.
 3. Členství ve SDRUŽENÍ je omezeno pouze nezpůsobilostí k právním úkonům.
 4. Mladší 18 let se může stát členem SDRUŽENÍ jen v případě písemného souhlasu alespoň jednoho z rodičů nebo právního zástupce.
 5. Mimořádnými členy SDRUŽENÍ mohou být fyzické či právnické osoby, které projevily zájem o činnost klubu a platí stanovené příspěvky.
 6. Lze také umožnit čestné členství, které mohou získat fyzické či právnické osoby, které se mimořádným způsobem zasloužily o naplňování poslání klubu. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
 7. Členství ve SDRUŽENÍ zaniká:
  • úmrtím člena
  • vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení na adresu sídla SDRUŽENÍ
  • vyloučením, v případě že člen hrubě nebo opakovaně jedná proti zájmům a poslání SDRUŽENÍ, popřípadě pokud nezaplatí členský příspěvek
  • zánikem SDRUŽENÍ

V.

Práva člena

Každý člen SDRUŽENÍ má tato práva:

  • účastnit se činnosti SDRUŽENÍ
  • být volen do orgánů SDRUŽENÍ
  • obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na předsedu SDRUŽENÍ
  • svobodně vyslovovat svoje názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti SDRUŽENÍ
  • účastnit se valných hromad
  • volit vedení SDRUŽENÍ
  • kdykoliv své členství ve SDRUŽENÍ ukončit

VI.

Povinnosti člena

Každý člen SDRUŽENÍ je povinen:

  • dodržovat stanovy, řády a předpisy SDRUŽENÍ
  • přispívat k naplňování cílů SDRUŽENÍ
  • být evidován
  • řádně vykonávat svěřené funkce
  • řádně platit členské příspěvky
  • vždy vystupovat v zájmu SDRUŽENÍ
  • šetřit, chránit a zvelebovat majetek SDRUŽENÍ, ale stejně tak zacházet s majetkem movitým i nemovitým, který bude SDRUŽENÍ zapůjčen, nebo pronajat

VII.

Majetek a hospodaření

1. SDRUŽENÍ samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu.

2. Příjmy SDRUŽENÍ tvoří:

  • členské příspěvky
  • příspěvky, dary, granty a dotace od jiných organizací
  • příjmy z vedlejší činnosti - pohybové aktivity (vystoupení a presentace centra na různých společenských akcích), různé akce, organizační činnost ...

3. Majetek SDRUŽENÍ je určen k plnění cílů vyplývajících ze stanov SDRUŽENÍ. K zajištění nákladů a provozu (pronájmy prostor, zajištění lektorů, materiální vybavení...)  našeho Sdružení

4. Hospodaření SDRUŽENÍ se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými SDRUŽENÍM.

VIII.

Zánik SDRUŽENÍ

1. SDRUŽENÍ zaniká dobrovolným rozpuštěním.

2. O zániku SDRUŽENÍ rozhoduje VH.

3. V případě zániku SDRUŽENÍ bude s jeho finančními prostředky a majetkem naloženo na základě rozhodnutí VH.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy byly přijaty dne 15. 05. 2012 na ustanovujícím zasedání přípravného výboru SDRUŽENÍ složeného z:
  • Pavla Veselého, nar. dne 30.04.1976, Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice,
  • Mgr. Ivany Veselé, nar. dne 13.01.1976, bydlištěm Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice
  • Anny Veselé, nar. dne 24.01.1948 bydlištěm Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace SDRUŽENÍ Ministerstvem vnitra ČR.