Paprsek

Provozní řád

Vzdělávacího centra Paprsek, z.s.

.

Aktualizace 29.8. 2023

.

Provoz Paprsku probíhá v prostorách, které jsme s myšlenkou na Vás vybudovali. Těšilo by nás, kdybyste o tento prostor pečovali tak, jako o „vlastní“ - kde (vedle pracovního stolu v zaměstnání, anebo místa, kde bydlíte) trávíte svůj čas.

.

Za Paprsek děkuje Iva a Pavel Veselí.

.

Obsah Provozního řádu: 
Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem Vzdělávacím centrem Paprsek, o.s. (dále jen „ Paprsek“) a jeho členy. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany členů Vzdělávacího centra.
.
Provozovatel:
Vzdělávací centrum Paprsek, o.s., IČO:22609091

.

Adresa provozovny:
Vzdělávací centrum Paprsek, o.s.
Horní Jelení, Dolní Jelení 45, 534 01 Holice v Čechách

.

wwww.centrumpaprsek.cz

.

Odpovědný zástupce: Mgr. Ivana Veselá

.

Provozní doba:
dle  aktuální nabídky Paprsku.

.

Provozní podmínky:

 • Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Vyplněním přihlášky a zaplacením členství návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Paprsku svůj plný a bezvýhradný souhlas.
 • Při využívání služeb Paprsku jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.
  Návštěvníci mají k dispozici stojan na kola, parkoviště, vstupní halu, šatnu, multifunkční místnost, sociální zařízení, sprchu,  saunu a přilehlou chodbu.
 • Vstupujte do centra ne dříve než 10 minut před začátkem lekce. Umožníte tak členům, kteří byli v Paprsku před Vámi, opustit prostrory a uvolnit Vám parkovací místa.
 • Po vstupu do vstupní haly Paprsku se přezujte. 
 • Při příchodu i odchodu z budovy za sebou zavřete vstupní dveře, abychom společně předešli případným krádežím věcí, odložených v šatně.
 • V šatně převlékněte sebe i děti, ponechejte zde všechno oblečení, které nebudete během programu ve vnitřních prostorách Paprsku potřebovat. Totéž platí i o zavazadlech. S sebou dovnitř berte pouze věci nezbytně nutné spolu s cennostmi.
 • Nikdy nenechávejte v šatně cennosti!
 • Nejsme schopni vaše cennosti hlídat a za jejich případnou ztrátu Paprsek neručí.
 • Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit instruktorovi či lektorovi. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Paprsek žádnou zodpovědnost.
 • Paprsek nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Paprsku či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením zodpoví instruktor. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit instruktorovi.  
 • Vstup do multifunkční místnosti (učebna, tělocvična) je z důvodu bezpečnosti, povolen pouze po zaplacení kurzovného či volného vstupu.
 • Do vnitřních prostor i na další aktivity Paprsku nevstupujte, pokud trpíte Vy nebo Vaše děti infekční chorobou, popřípadě máte vši.
 • Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc u Vás či u Vašich dětí mohla rozvinout, včas se omluvte z programu a návštěvu odložte. Zabráníte tím tomu, aby se společný prostor Paprsku stal místem šíření nakažlivých nemocí a parazitů!
 • Během účasti na dětských programech Paprsku jste vždy plně zodpovědní za zdraví Vaše a Vašich dětí. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani okolí.
 • Za své děti máte plnou zodpovědnost i v případě, že se jedná o program bez účasti rodičů – ponechejte je pod vedením lektora pouze v případě, že jste si plně jisti jejich “bezpečným” chováním a máte plnou důvěru v osobu lektora. 
 • Dbejte na včasný příchod a odchod z jednotlivých programů, buďte k sobě navzájem ohleduplní. Chod jednotlivých programů určuje zodpovědný lektor.
 • Při provozování příslušné činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Paprsku.
 • Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Paprsku, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu.
 •  Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Paprsku. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit instruktorovi.
 • V prostorách Paprsku platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. V prostorách Paprsku je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor Paprsku zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.
 • Do všech prostor Paprsku je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Paprsku. V těchto případech je instruktor oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Paprsek opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Paprsku bez náhrady vyvedeny.
 • Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu. 
 • Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit regály a botníky.
 • Zaplacením členského příspěvku nevzniká nárok na zařazení do kurzu či jiného programu. Kapacita jednotlivých programů je omezena.
 • Peníze za předplacené kurzovné se nevracejí.
 • Každý návštěvník souhlasí s uveřejněním fotografií pořízených ve Vzdělávacím centru výhradně na webových stránkách www.centrumpaprsek.cz , facebooku Vzdělávacího centra Paprsek a na vývěsce vzdělávacího centra umístěné na budově městského úřadu Horního Jelení.
 • Za bezpečnost a zdraví dítěte ve Vzdělávacím centru odpovídá rodič nebo doprovázející osoba (platí pro celou budovu Vzdělávacího centra, přilehlou zahradu, parkoviště a vozovku)! Neponechávejte své dítě bez dozoru!
 • Rozvrh se pravidelně obměňuje a zveřejňuje na internetových stránkách Paprsku – www.centrumpaprsek.cz . V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Paprsku, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je Paprsek oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené kurzovné Paprsek v takovém případě návštěvníkům refunduje.                                                          
 • Pro vlastní informovanost se seznamte se Stanovami Vzdělávacího centra Paprsek, o.s.,  V případě ohrožení lze použít dvou východů z Paprsku – dveřmi ve multifunkční místnostmi, anebo vstupními dveřmi.

 .

Tento Provozní řád je platný od 01. 09. 2013.

.

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách Paprsku www.centrumpaprsek.cz

.